Thursday, July 10, 2008

Philippine Typhoon

(For the victims of the Philippine typhoon)

buried under the raging sea
with unrealized hopes and dreams
innocent victims of nature’s fury
no rank nor class distinction
escaped the unbridled calamity


Tagalog version

sa ilalim ng malupit na dagat
lumubog dala mga pangarap
biktima ng galit ng bagyo
mahirap o mayaman man
wala itong sinisino

No comments: